Všeobecné obchodní podmínky

+ Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy

Majitel a název firmy:
Attila Vencel

Adresa:
Slavíčkova 1956/26
70200 Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika

IČ: 73349143
Veden v živnostenském rejstříku.
Živnost vydána živnostenským úřadem:

380701 – Magistrát města Ostravy.

TEL: +420 730 583 881
E-mail: info@attilavencel.cz
web: https://www.attilavencel.cz/

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „obchodní podmínky“), jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti se smlouvou, uzavřenou prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese attilavencel.cz, mezi Attilou Vencelem, se sídlem Nádražní 962/123, 70200 Ostrava, IČ: 73349143, tel. č. 730 583 881, email info@attilavencel.cz (dále také jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.1.        Tyto obchodní podmínky se nevztahují na smluvní vztahy vzniklé prodejem zboží a služeb prodávajícího třetí osobou. V takových případech platí obchodní podmínky třetích osob.

1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5.        Kupující potvrzením nabídky, v následném kroku pak i úhradou zálohové faktury stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

1.6.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7.        Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2.   PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.        Předmětem plnění je:

a)    poskytování služeb využití volného času, v podobě lektorské činnosti, organizace, zajištění, realizace a vedení výukových kurzů malování, workshopů, určených široké veřejnosti, ve vypsaných termínech, k příslušnému kalendářnímu datu, s vymezenou dobou trvání, na základě e-mailové objednávky kupujícího, přijaté prostřednictvím elektronického, objednávkového formuláře webového rozhraní, na internetové adrese attilavencel.cz (dále jen kurz).

b)    prodej zboží – autorských uměleckých děl, malovaných obrazů vlastní výroby.

2.2.        Charakteristika, parametry a podrobný popis nabídky zboží a služeb, je uveden, tj. veřejně přístupný, na internetových stránkách prodávajícího, www.attilavencel.cz.

 

3.   DEFINICE POJMŮ

3.1.        Nabídkou – se v těchto VOP rozumí konkrétní nabídka prodávajícího na dodání zboží a zajištění služeb nebo provedení díla ve prospěch kupujícího. Každá jednotlivá nabídka obsahuje přesnou specifikaci, cenu, případně další skutečnosti pro realizaci objednávky.

3.2.        Objednávkou – se v těchto VOP rozumí závazná akceptace nabídky služby a zboží prodávajícího, ze strany kupujícího, čímž kupující potvrzuje v plném rozsahu a bez výhrad akceptaci specifikace uvedené v nabídce, podmínky realizace, jeho cenu a platební podmínky.

3.3.        Závaznou akceptací nabídky klienta – se rozumí i úhrada zálohové faktury. Kupující bere při objednávce (resp. jejím zaslání prodávajícímu) výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení.

3.4.        Osobními údaji – se rozumí jméno, příjmení, tel. číslo, fakturační a dodací adresa, e-mail.

3.5.        Voucher (elektronický poukaz) – potvrzení nároku zákazníka na čerpání služby nebo odběr zboží.

3.6.        Doba platnosti – je časové pásmo od data zakoupení služby, do data platnosti, uvedeného v elektronickém voucheru nebo na tištěném dárkovém poukazu.

 

 4.   VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.2.        Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu je smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

4.3.        Jakékoli změny uzavřené smlouvy jsou poté možné jen na základě dohody s prodávajícím.

4.4.        Současně kupující souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

 

5.   CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.        Veškeré ceny zboží a služeb, plněných na základě objednávek, jsou smluvní. Ceny zboží a služeb, jsou uváděny včetně příslušné sazby DPH. Cena je zásadně platná a závazná po dobu platnosti nabídky (po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní stránek www.attilavencel.cz.) a po potvrzení objednávkou i v celé délce smluvního vztahu. Prodávající není plátcem DPH.

5.2.        Veškerá nabídka zboží a služeb, umístěná ve webovém rozhraní, stránkách prodávajícího www.attilavencel.cz, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5.3.        Webové rozhraní stránek obsahuje informace o nabídce zboží a služeb, včetně uvedení cen a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5.4.        Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží, o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.5.        V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené na webovém rozhraní obchodu.

5.6.        V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

5.7.        Pro objednání zboží a služeb, vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)    objednávaném zboží či objednané službě

b)    způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

c)     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5.8.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na příslušné tlačítko elektronického formuláře „Objednat a zaplatit“, pro odeslání požadavku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5.9.        Po obdržení objednávky prodávající toto obdržení kupujícímu potvrdí zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce.

5.10.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží a služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu či realizaci služeb) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

5.11.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.12.     Ceny za služby a zboží, se řídí cenami jednotlivých položek, služeb a zboží prodávajícího, zveřejněnými na internetové adrese www.attilavencel.cz.

5.13.     Při prodeji služeb a zboží prodávajícího třetí stranou, se tyto ceny mohou lišit a v tom případě platí ceny a obchodní podmínky třetích stran.

5.14.     Cena za příslušný kurz malování, zahrnuje jednu „lekci“, v průběhu dvou dnů, po 7 hodinách, celkově pak 14 hodin. Cena za příslušný kurz malování, současně zahrnuje všechny potřebné výtvarné potřeby, pomůcky a materiály, uvedené v nabídce služeb prodávajícího.

5.15.     Cenu za služby a zboží, může kupující uhradit bankovním převodem, na účet prodávajícího. Při platbě touto formou, budou kupujícímu poskytnuty všechny potřebné podklady, údaje pro provedení platby, e-mailem, automaticky po odeslání jeho objednávky. Kupující je povinen dodržet uvedenou splatnost faktury. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.

5.16.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.17.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží, společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn, okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.18.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny, ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.19.     Případné slevy z ceny služeb a zboží, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat.

5.20.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající „NENÍ“ plátcem daně z přidané hodnoty. Po uhrazení ceny služeb a zboží kupujícím a připsání částky na účet prodávajícího, prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, kterou následně zašle, v elektronické podobě, na elektronickou adresu kupujícího.

 

6.   VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ PRO KURZY MALOVÁNÍ

6.1.        Tyto všeobecná ujednání, spravují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „Lektor“) a kupujícího (dále jen „Klient“), vyplívající ze vzniklého smluvního vztahu při prodeji služeb – kurzu malování. (dále jen „Kurz“)

6.2.        Po provedení platby za kurz malování a připsání finanční částky na účet lektora, klient obdrží na svůj e-mail potvrzení o přijetí platby a v příloze e-mailu, daňový doklad – fakturu, případně VOUCHER S UNIKÁTNÍM KÓDEM a elektronický odkaz (link) na rezervační systém, pro pozdější rezervaci termínů v uvedené časové lhůtě, dle data platnosti voucheru.

6.3.        Unikátní kód, slouží jako identifikace klienta při následné rezervaci termínu, v rezervačním formuláři a taky jako identifikace, pro ověření platnosti voucheru, při fyzické účasti klienta na kurzu, v den konání.

6.4.        Po obdržení potvrzení své platby, může klient uplatnit svůj voucher okamžitou rezervací, kteréhokoliv z aktuálně vypsaných termínů kurzů, nebo kdykoliv jindy, rezervací libovolného data kurzu, ne však staršího, než je uvedeno datum doby platnosti, ve voucheru.

6.5.        Aktuální přehled termínů, je veřejně přístupný na stránkách www.attilavencel.cz a je v rozsahu třech, po sobě jdoucích, měsíců. Vztahuje se na kurzy konané v Ostravě. Lektor tento přehled termínů průběžně aktualizuje, přidává informace ohledně obsazenosti, případně doplní nové termíny.

6.6.        Klient je povinen svůj unikátní kód dobře uschovat a předložit ho lektorovi, v den konání kurzu, jako svou identifikaci a potvrzení svého nároku na zakoupenou službu.

6.7.        Lektor se zavazuje ke splnění zveřejněných podmínek, zajištění a vedení kurzu, především, co do termínu, rozsahu, ceny, materiálního plnění a kvality lektorského zajištění.

6.8.        Lektor má právo objednávku klienta zrušit v případě, že nebude platba provedena do 3 dnů od vytvoření elektronické objednávky, dále, když klient nebude reagovat na elektronickou, e-mailovou upomínku, následně v případě, že nebude možné s klientem telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu, navázat komunikaci.

6.9.        Lektor si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 6 osob). Lektor je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 2 pracovní dny před dnem konání kurzu. Lektor je povinen nabídnout objednateli náhradní termín kurzu, nebo vrátit zaplacenou částku v plné výši.

6.10.     V případě storna kurzu v příslušném termínu, ze strany třetí, pořádající a organizující osoby, či organizace, ztrátu na straně lektora, vyplívající z již vzniklých nákladů (např. náklady na již uhrazené ubytování v příslušném terminu, silniční poplatky), hradí třetí strana. V takovém případě musí lektor třetí straně předložit příslušné doklady, které jasně dokládají tuto skutečnost vzniklé ztráty, na straně lektora.

6.11.    Klient může svůj voucher převádět na třetí osoby. V takovém případě, o převodu svého voucheru, musí včas informovat lektora telefonicky i písemně, e-mailem.

6.12.     Lektor si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu v případě, že je to z technických, či jiných nepředvídatelných důvodů, nevyhnutné. V takovém případě bude o vzniklé skutečnosti informovat všechny klienty včas.

6.13.     Kurzy se konají vždy v předem stanoveném termínu, dle aktuálně vypsaných termínů na stránkách lektora attilavencel.cz. Jedná se o jednotlivé lekce, v podobě dvoudenních kurzů malování, s pevně stanovenou dobou trvání, z pravidla 7 hod. / den, celkem 14 hodin (1 lekce), pokud není předem uvedeno jinak.

6.14.     Lektor je povinen klienta řádně informovat o správném a bezpečném zacházení a manipulaci s výtvarnými pomůckami, barvami a dalším materiálem, v procesu malby.

6.15.     Klient je povinen přijmout plnou odpovědnost za škody způsobené na místě konání při nepozornosti, nezodpovědném chování a nenásledování rad a doporučení lektora.

6.16.     Lektor neodpovídá, za nesplnění deklarovaných povinností, vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo, následkem vyšší moci.

6.17.     Klient nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že během kurzů je lektor oprávněn bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu, včetně podobizen účastníků a přítomných osob a o vytvářených dílech. Jakékoli záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech rozpoznány, jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizování záznamu neúčastnit.

6.18.     Poskytovatel fotografie a záznamy pořizuje pro účely zdokumentování průběhu poskytovaných služeb, a pro účely zveřejnění ukázek na internetu a ve svých propagačních materiálech.

6.19.     Klient nebo jeho zákonný zástupce, uděluje poskytovateli bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu kurzů, a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Poskytovatel není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je poskytovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.

 

 7.   STORNO PODMÍNKY A NÁHRADY

7.1.        V případech, kdy z vážných důvodů nebude možné, aby klient absolvoval konkrétní kurz v předem zarezervovaném termínu (z důvodu nemoci, nepředvídatelných okolností, či následkem vyšší moci apod.), bude po vzájemné domluvě lektora s klientem, sjednáno náhradní plnění, v podobě náhradního termínu, dle aktuálního seznamu vypsaných termínů, zveřejněného na stránkách www.attilavencel.cz.

7.2.        V případě, že lektor nebude schopný ze zdravotních, či jiných závažných důvodů, zajistit a realizovat kurz v příslušném termínu a v plném rozsahu, lektor o této skutečnosti neprodleně informuje klienta a nabídne mu možnost výběru náhradního termínu, z aktuálně vypsaných termínů na stránkách www.attilavencel.cz, nebo vrátí přijatou úhradu a to ve výši odpovídající neposkytnutému plnění, v případě zrušení části kurzu, nebo vrátí zaplacenou částku v plné výši, v případě zrušení celého kurzu.

7.3.        V případě zrušení účasti na kurzu, ze strany klienta, v předem zarezervovaném termínu, lektor vrátí klientovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:

a)    0 % z ceny kurzu (vrátí 100 %), pokud je účast klientem zrušena nejméně 30 dnů před termínem konání kurzu

b)    50 % z ceny kurzu (vrátí 50 %), pokud je účast klientem zrušena ve lhůtě kratší než 30 dnů, nejméně však 14 dnů před termínem konání kurzu

c)     70 % z ceny kurzu (vrátí 30 %), pokud je účast klientem zrušena ve lhůtě kratší než 14 dnů, nejméně však 7 dnů před termínem konání kurzu

7.4.        V případě zrušení účasti na kurzu ze strany klienta, ve lhůtě kratší než 7 dnů, před zarezervovaným termínem konání kurzu, lektor peníze nevrací.

7.5.        Dojde-li k objektivním okolnostem, nezávislým na vůli lektora, v jejichž důsledku klient nevyčerpal zaplacené služby v plném rozsahu, klientovi nevzniká nárok na slevu z ceny těchto služeb, pokud není dohodnuto jinak.

7.6.        Poskytování kurzů je poskytováním služeb využití volného času, a podnikatel (lektor) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1837, písm. j), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

7.7.        S ohledem na citované ustanovení ob. zákoníku, je ukončení smlouvy možné dohodou, nikoli odstoupením.

 

 8.   DÁRKOVÝ POUKAZ

8.1.        Dárkový poukaz opravňuje svého držitele k čerpání služeb, v rozsahu uvedeném v nabídce prodávajícího, na jeho webových stránkách.

8.2.        Pro objednání dárkového poukazu na kurz malování (dále jen „poukaz“), nejdřív kupující vyplní formulář pro objednávku poukazu, na stránkách www.attilavencel.cz. Ve formuláři „Zaškrtne“ okénko „Tištěný dárkový poukaz, poštou“, v případě, že si přeje fyzický výtisk poukazu zaslat poštou, na adresu uvedenou ve formuláři. V takovém případě se navýší cena objednávky o částku 99 Kč, která zahrnuje náklady na výrobu a doručení Českou poštou. Standardně si bude moct stáhnout poukaz v elektronické podobě ZDARMA, ve formátu PDF a doplnit si potřebné informace sám. V takovém případě kupující neplatí nic navíc!

8.3.        Po zaplacení kurzu a připsání finanční částky na účet prodávajícího, kupující obdrž e-mail, který bude obsahovat, potvrzení platby, daňový doklad – fakturu, VOUCHER S UNIKÁTNÍM KÓDEM (v elektronické podobě), informaci o zakoupené službě, na kterou se voucher vztahuje, dobu platnosti voucheru a elektronický odkaz (link), na rezervační formulář a přehled aktuálně vypsaných termínů, kde si bude moct obdarovaný, zarezervovat termín kurzu. Následně, do 3 pracovních dnů od potvrzení platby, bude vytištěný Dárkový poukaz odeslán Českou poštou, na adresu kupujícího, uvedenou v objednávkovém formuláři. Ten pak doručený poukaz předá, společně se všemi potřebnými informacemi, obdarovanému.

8.4.        Doba platnosti dárkového poukazu je 6 měsíců od zakoupení.

8.5.        Dárkový poukaz není možné vrátit ani vyměnit za peníze.

8.6.        Dárkový poukaz lze převést na třetí osobu. V tom případě držitel dárkového poukazu musí o této skutečnosti včas informovat lektora telefonicky i písemně, e-mailem.

 

9.   REZERVACE TERMÍNŮ, UPLATNĚNÍ VOUCHERU, DÁRKOVÉHO POUKAZU

9.1.        Aktuální přehled termínů, je veřejně dostupný na stránkách www.attilavencel.cz  a je uveden vždy v rozsahu tří, po sobě jdoucích měsíců v roce.

9.2.        Volbu konkrétního termínu kurzu klient provede při objednávání kurzu a vyplňování objednávkového formuláře, na stránkách www.attilavencel.cz, v sekci formuláře „Doplňující informace“, výběrem termínu z nabídky („roletky“) v políčku „Váš termín kurzu“.

9.3.        Pro uplatnění voucheru, dárkového poukazu, může klient provést rezervaci termínu, po zaplacení kurzu, na základě obdrženého unikátního kódu, ke kterému bude přiřazen termín rezervace.

9.4.        Po obdržení potvrzení své platby, může klient svůj voucher nebo dárkový poukaz uplatnit, buď okamžitou rezervací, kteréhokoliv z aktuálně vypsaných termínů kurzů, nebo pozdější rezervací, libovolného data kurzu, ne však staršího, než je uvedeno datum doby platnosti, ve voucheru nebo na dárkovém poukazu.

9.5.        Rezervace termínů pro uplatnění voucheru, či dárkového poukazu se provádí prostřednictvím rezervačního formuláře, ke kterému se klient dostane, buď kliknutím na elektronický odkaz (link) v e-mailu, který obdržel společně s voucherem, nebo na stránkách www.attilavencel.cz, v sekci „Kurzy malování“ nebo „Dárkový poukaz“. Následně klient vyplní formulář a rezervaci odešle kliknutím na tlačítko “Rezervovat“.

 

 10.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1.     Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.

10.2.     Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.

10.3.     Prodávající zboží zabalí, předá přepravní společnosti a odešle na smluvenou adresu kupujícího, do 5 pracovních dnů, od uhrazení ceny zboží a připsání částky na účet prodávajícího.

10.4.     Po území ČR jsou náklady na dopravu a balné v ceně, kupující neplatí nic navíc, pokud není ujednáno jinak se souhlasem kupujícího.

10.5.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.6.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

10.7.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.8.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.9.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 11.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1.    Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

·        o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

·        o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

·        o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

·        o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

·        o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·        o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

·        o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

·        o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

·        o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

·        o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

·        uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

·        o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2.     Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

11.3.     Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží).

11.4.     Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

11.5.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do ​14 dnů ​od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím.

11.6.     Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

11.7.     Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.8.     Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

11.9.     Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

11.10. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na ​doručovací​ adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách anebo na e-mailovou adresu: info@attilavencel.cz​. ​Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

11.11. Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím.

11.12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například nutnost úpravy virtuálního zboží, z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

11.13. Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

 

 12.       REKLAMACE – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

12.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

12.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

a)    odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)    je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c)     je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

12.3.     Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

12.4.     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud si byl kupující vědom vady zboží, ještě před převzetím zboží, případně, že kupující vadu sám způsobil.

12.5.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

12.5.1.                  je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

12.5.2.                  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

12.5.3.                  je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

12.5.4.                  věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

12.6.     Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

12.7.     Případnou reklamaci musí kupující služeb a zboží uplatnit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu od provedení služby.

12.8.     Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, přiměřená podle druhu služby a zboží, potřebná k odbornému posouzení vady.

12.9.     Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

12.10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

12.11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a)    prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil

b)    se vada projeví opakovaně

c)     je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

d)    je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

12.12. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

12.13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

12.14. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 12.13 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

12.15. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

12.16. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na čísle +420 730 583 881, či elektronickou poštou na adrese info@attilavencel.cz.

12.17. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

12.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

13.       ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1.     Prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě udělení „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

13.2.     Tyto osobní údaje Prodávající používá výhradně pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího, v souladu s ustanoveními těchto VOP. Další informace k této problematice jsou součástí samostatného dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího.

 

14.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

14.1.     Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu, související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2.     Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

15.        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

15.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

15.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

15.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

15.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

15.5.     Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.6.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

16.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

16.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

16.3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

16.4.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla“ Slavíčkova 1956/26, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, adresa elektronické pošty: info@attilavencel.cz, telefon: +420 730 583 881. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

16.6.     Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.08.2023.

16.7.     Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Formulář

Odesílatel

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(e-mail, tel. číslo):

 

Adresát

Attila Vencel

Slavíčkova 1956/26, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne *………. jsem si na Vašich internetových stránkách *………………………objednal zboží/službu *…………………….., číslo objednávky *………………, v hodnotě *…..……… Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne *……………

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží/služby, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………….. na můj bankovní účet.

 

 

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz: ……………………………………..

 

V ……………………..dne ……………………

 

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Při potížích s objednávkou mě kontaktujte na: info@attilavencel.cz.cz

Attila Vencel

Adresa:
Slavíčkova 1956/26
70200 Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika

IČ: 73349143

Veden v živnostenském rejstříku od 17.05.2004
Živnost vydána živnostenským úřadem:
380701 – Magistrát města Ostravy.

Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů